• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Wewnętrzny sytem zapewniania jakości kształcenia

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA został wdrożony w  Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu w 2008 roku. Stanowi on systemowe podejście do zarządzania procesem kształcenia, manifestujący się w pełnym zaangażowaniu wszystkich pracowników Uczelni w proces ciągłego podnoszenia organizacyjnej zdolności zdobywania i przekazywania wiedzy oraz tworzenia doskonalszych warunków kształcenia.

Jakość kształcenia jest priorytetem naszej Uczelni i wyraża się w przyjętej i realizowanej polityce jakości. W dbałości o wysoki poziom kształcenia Uczelnia systematycznie monitoruje i doskonali procesy dydaktyczne, tworzy przyjazną atmosferę pracy, zapewnia najwyższą jakość naukowej kadry akademickiej i jej ciągłe doskonalenie. Szczególną uwagę Uczelnia skupia na dostosowaniu oferty dydaktycznej do oczekiwań pracodawców w regionie, spełnianiu wymagań formalnych, na spójności programów kształcenia i ich zgodności ze standardami, a także na systematycznym rozwoju bazy bibliotecznej i lokalowo-sprzętowej. Wprowadzona i ciągle doskonalona informatyzacja procesów zarządzania i wspierania kształcenia, gwarantuje niezakłóconą komunikację ze studentami oraz realizację wybranych zadań dydaktycznych, jak również ułatwia pracę własną studentów i stałą dostępność kadry akademickiej.

Realizując swoją misję, Uczelnia współpracuje z przedsiębiorstwami, administracją oraz innymi organizacjami w regionie realizując badania naukowe, doskonalące studia podyplomowe oraz uruchamiając oczekiwane kierunki kształcenia i modyfikując programy nauczania w zależności od potrzeb rynku.

facebook