• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

GODZINY PRACY KWESTURY:
wtorek - sobota: 8.00-16.00

tel. 74 666 04 78
e-mail: stypendia@wwszip.pl

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać na wniosek student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (dotyczy niepełnosprawności studenta, nie dotyczy niepełnosprawności członków rodziny studenta).

 

 • Podstawę do przyznania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych stanowi orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, gdzie:
  1. lekki stopień niepełnosprawności oznacza:
   • niepełnosprawność w lekkim stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
   • częściową niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania orzeczoną na podstawie ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 Nr 162, poz. 1118), jeżeli nie jest to traktowane jako umiarkowany stopień niepełnosprawności,
   • stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli nie jest to traktowane jako znaczny stopień niepełnosprawności,
   • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów;
  2. umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza:
   • niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
   • całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 Nr 162, poz. 1118),
   • częściową niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania orzeczoną na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wydaną w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 roku,
   • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
  3. znaczny stopień niepełnosprawności oznacza:
   • niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
   • całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 Nr 162, poz. 1118),
   • stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego oraz zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998 roku i nie utraciło mocy po tym dniu,
   • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów.
 • Przy ubieganiu się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,  w Kwesturze/Stypendiach należy złożyć wniosek oraz poniższe dokumenty:
 1. kserokopię dowodu osobistego,
 2. kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez właściwy organ (oryginał do wglądu).
 • Stypendium specjalne przyznawane jest w danym roku akademickim przez okres 9 miesięcy. Jeśli orzeczenie o niepełnosprawności jest wydane na czas oznaczony, stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż ważność orzeczenia.
 • W przypadku przedłożenia w ciągu tego samego roku akademickiego zaświadczenia o niepełnosprawności, będącego kontynuacją poprzedniego, stypendium przyznaje się, na wniosek studenta, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciło ważność poprzednie zaświadczenie.
 • Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów i uczelni.

 

Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego wraz z kompletem dokumentów należy składać wyłącznie w Dziale: Kwestura/Stypendia, ul. Wrocławska 10, Wałbrzych,  II piętro

Wniosek - stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

facebook