• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Stypendia

GODZINY PRACY KWESTURY:
wtorek-sobota: 8.00-16.00

tel. 74 666 04 78
e-mail: stypendia@wwszip.pl

POMOC MATERIALNA

r. a. 2016/2017
 

Studenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz zgodnie z „Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu” ustalonym przez Rektora Uczelni w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie:

1) stypendium socjalnego,

2) stypendium Rektora dla najlepszych studentów,

3) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

4) zapomogi.

Ponadto studenci WSZiP na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się za pośrednictwem Uczelni o n/w rodzaje świadczeń:

1) stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia, szczegóły na stronie internetowej MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

2) stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha,  szczegóły na stronie internetowej UM w Wałbrzychu: http://www.um.walbrzych.pl/pl/page/stypendia-dla-student%C3%B3w-uczelni-wy%C5%BCszych

 

TERMINY I ZASADY UBIEGANIA SIĘ O POMOC MATERIALNĄ

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów, socjalnego, a także stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi składa się wyłącznie w dziale:

KWESTURA/STYPENDIA

ul. Wrocławska 10, Wałbrzych, bud. A, II piętro

tel. 74/666-04-78, e-mail: stypendia@wwszip.pl

Termin składania kompletnych wniosków od 1 do 15 października, a w przypadku studentów rozpoczynających naukę w semestrze letnim od 1 do 15 marca. Student składający wniosek w terminie późniejszym niż w/w, w przypadku spełniania warunków nabycia uprawnień do otrzymania pomocy materialnej, otrzymuje stypendium od miesiąca, w którym złożył kompletny wniosek.

Wyżej wymienione stypendia przyznawane są na okres 9 miesięcy (od października do czerwca).

Stypendia wypłacane są w następujący sposób:

- do końca listopada 2 stawki: za październik i listopad,

- od grudnia do lutego co miesiąc,

- do końca kwietnia 2 stawki: za marzec i kwiecień,

- od maja do czerwca co miesiąc.

Wyjątek stanowi zapomoga będąca świadczeniem jednorazowym i może być przyznawana studentowi dwa razy w roku akademickim.

Student może otrzymywać kilka świadczeń pomocy materialnej jednocześnie np. stypendium socjalne jednocześnie ze stypendium Rektora dla najlepszych studentów i stypendium specjalnym dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie stypendia mogą być otrzymywane tylko na jednym kierunku i na jednej uczelni

Szczegóły dotyczące przyznawania pomocy materialnej studentom WSZiP określone są w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu”, pozostałe możliwości dofinansowania wynikają z odrębnych przepisów – wskazanie przepisów przy opisach poszczególnych form pomocy (stypendia Ministra, stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha).

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

zmiana dyspozycji

REGULAMIN obowiazujący od  01.10.2016

facebook