• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Praktyki zawodowe dla studentów WWSZiP na Wydziale ZAiI

GODZINY PRACY DZIEKANATU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI:
środa - niedziela: 8.00-16.00

tel. 74 842 31 72, 74 842 66 88
e-mail: zarzadzanie@wwszip.pl

 

Regulamin Praktyk Studenckich

1. Obowiązek odbycia praktyki
Studenci studiów niestacjonarnych Wydziału Zarządzania i Administracji WSZiP z siedzibą w Wałbrzychu mają obowiązek odbycia podczas studiów praktyki zawodowej w wymiarze obowiązującym dla swojego kierunku studiów.

2. Termin realizacji praktyk zawodowych
Studenci mają obowiązek odbycia praktyki w okresie 1 czerwiec – 30 wrzesień, i rozliczenia się z tej praktyki najpóźniej do 30 września.
W uzasadnionych przypadkach studenci mogą odbywać praktykę w innych terminach jak wskazany powyżej – pod warunkiem, że uzyskają na to pisemną zgodę Dziekana Wydziału. W celu uzyskania takiej zgody należy złożyć w Dziekanacie podanie z prośbą o wyrażenie zgody na indywidualny tryb odbywania praktyki. W podaniu należy wskazać powód, dla którego praktyka nie może się odbyć
w wymaganym przez Uczelnię terminie oraz wskazać proponowany termin odbycia praktyki. Podania składa się w Dziekanacie do 30 kwietnia. Podania rozpatruje Dziekan Wydziału i decyzję w tym zakresie podejmuje do 10 maja. Informacje o tym czy podanie zostało rozpatrzone pozytywnie czy negatywnie można pozyskać w Dziekanacie Wydziału.
Po uzyskaniu zgody Dziekana na indywidualny tryb odbywania praktyki - dokumentację rozliczającą praktykę (Porozumienie i Dziennik Praktyk), student powinien dostarczyć w celu formalnego zatwierdzenia dokumentacji a następnie jej przekazania do oceny merytorycznej.

Formularz podania jest dostępny na stronie www.wwszip.pl a także w Dziekanacie.

3. Obowiązujący wymiar praktyk zawodowych:

 • dla kierunku Administracja, Zarządzanie  – wymiar praktyki – 120h. ( do końca IV semestru )
 • Finanse i Rachunkowość - wymiar praktyki – 160 h. ( do końca IV semestru )

4. Dokumenty na praktykę:

 • Porozumienie o organizacji praktyk zawodowych dla studentów WWSZiP
 • (jednocześnie skierowanie na praktykę) – do pobrania w Dziekanacie
 • Dziennik Praktyki Zawodowej dla danego kierunku studiów – do pobrania na stronie www.wwszip.pl
 • Ramowy Program Praktyk (plan praktyki zawodowej) dla danego kierunku studiów –
 • do pobrania na stronie www.wwszip.pl.

Dokumenty niezbędne do odbycia praktyki są dostępne na stronie www.wwszip.pl (Porozumienia dostępne tylko w Dziekanacie)

5. Rozliczenie praktyk
Student po odbyciu praktyki zawodowej przedkłada komplet dokumentów, który potwierdza, że praktyka została zrealizowana w określonym czasie:

 • Jeden egzemplarz Porozumienia o organizacji praktyk zawodowych dla studentów WSZiP (drugi egzemplarz Porozumienia pozostaje w aktach zakładu pracy),
 • Dziennik Praktyki Zawodowej (na końcu zawiera metryczkę, która wskazuje jak należy go wypełniać)

Prawidłowo wypełnione dokumenty zostają zatwierdzone przez opiekuna praktyk i następnie przekazane do oceny merytorycznej, dokonywanej przez Dziekana Wydziału bądź osobę przez Niego wskazaną. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o treści zawarte w Dzienniku Praktyk.
Dokumenty wypełnione w sposób nieprawidłowy (brak pieczątek, podpisów, brak dat, niespójne daty itd.) bądź wybrakowane (brak Porozumienia albo Dziennika Praktyk) zostają zwrócone studentowi
w celu uzupełnienia bądź skorygowania w sposób ustalony ze studentem. Informacje o brakach bądź nieścisłościach w przedłożonej dokumentacji opiekun praktyki może kierować do studenta pisemnie (za pośrednictwem poczty bądź na indywidualne konto studenckie w systemie Dziekanat) oraz telefonicznie – jeżeli okaże się to konieczne.
Do czasu dostarczenia skorygowanych bądź uzupełnionych dokumentów opiekun praktyki zawodowej nie zatwierdza studentowi odbytej praktyki.

6. Zwolnienie z praktyki zawodowej

 • Dziekan Wydziału może uznać studentowi praktykę w postaci wykonywanej przez studenta pracy (także za granicą), jeżeli charakter tej pracy jest zgodny z odbywanym kierunkiem studiów i spełnia wymagania Ramowego Programu Praktyki,
 • Dziekan Wydziału może uznać studentowi praktykę z tytułu odbytego przez niego stażu pod warunkiem, że staż ten jest zgodny z realizowanym kierunkiem studiów i spełnia wymagania Ramowego Programu Praktyki.

W obu w/w sytuacjach student może zostać ZWOLNIONY z odbywania praktyki zawodowej. Warunkiem zwolnienia jest złożenie w Dziekanacie Wydziału kompletu dokumentów:

 • podania do Dziekana z prośbą o zwolnienie z praktyki zawodowej z tytułu wykonywanej pracy i zaświadczenia o zatrudnieniu, potwierdzonego przez zakład pracy, w którym pracuje student;
 • podania do Dziekana z prośbą o zwolnienie z praktyki zawodowej z tytułu odbytego stażu oraz dokumentu potwierdzającego odbycie tego stażu wraz z opinią zakładu pracy, w którym staż miał miejsce;

Oba wzory formularzy podań o zwolnienie a także wzór zaświadczenia, które należy przedłożyć w celu potwierdzenia zatrudnienia studenta są dostępne na stronie www.wwszip.pl oraz w Dziekanacie.

W szczególnych przypadkach Dziekan Wydziału może poprosić studenta o dostarczenie opisu zajmowanego stanowiska pracy bądź zakresu wykonywanych obowiązków, jeżeli z charakteru zajmowanego przez studenta stanowiska pracy (przedstawionego na zaświadczeniu o zatrudnieniu)
nie wynika jednoznacznie co leży w zakresie jego obowiązków wykonywanych na rzecz zakładu pracy. Dokument taki musi być potwierdzony pieczątką zakładu pracy i podpisem właściwej osoby
ze strony zakładu pracy.

Podania o zwolnienie z praktyki należy składać w Dziekanacie Wydziału do końca kwietnia.
Przedłożenie takiego podania nie jest równoznaczne z otrzymaniem zgody na zwolnienie z praktyki.
Decyzję o zwolnieniu z praktyki zawodowej podejmuje Dziekan najpóźniej do 10 maja
a informacje o tym czy podanie zostało rozpatrzone pozytywnie czy negatywnie można pozyskać
w Dziekanacie Wydziału.
 

7. Dodatkowe informacje

 • Student na czas odbywania praktyki zawodowej ma obowiązek ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wyższa Szkoła Zarządzaniai Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu oferuje możliwość grupowego ubezpieczenia NW w PZU na początku każdego roku akademickiego. Student, który nie skorzysta z tej oferty jest zobowiązany do ubezpieczenia się we własnym zakresie i na własny koszt.
 • Koszty wyżywienia, noclegów oraz dojazdów związanych z odbywaniem praktyki poza miejscem zamieszkania ponosi student, uczelnia nie zwraca poniesionych w tym zakresie wydatków.
facebook