• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Praktyki zawodowe dla studentów WSZiP z siedzibą w Wałbrzychu na kierunku Pedagogika

GODZINY PRACY DZIEKANATU WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH I ZDROWIA:
środa - niedziela: 8.00-16.00

tel. 74 848 56 00, 74 843 61 01
e-mail: pedagogika@wwszip.pl

 

Wszyscy studenci studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunku Pedagogika mają obowiązek odbycia praktyki pedagogicznej w trakcie trwania studiów w łącznym wymiarze 180 godzin w całym cyklu kształcenia.

Studenci odbywają praktykę w następującym trybie:

 1. po I roku studiów - w okresie przerwy wakacyjnej - 3 tygodnie - 80 godzin i obejmuje:
  1. zakres organizacyjny (25 godzin) - student zapoznaje się z całokształtem pracy placówki oświatowej, jej strukturą organizacyjną i funkcjonowaniem, planami, strategią rozwoju, z obowiązującymi programami (w tym kształcenia), warunkami pracy, wyposażeniem sal dydaktycznych, biblioteki, czytelni oraz pracowni w środki dydaktyczne i audiowizualne, itp.
  2. zakres prawny (25 godzin) - student zapoznaje się z obowiązującymi aktami prawa oświatowego, dokumentacją placówki (statut, regulaminy, rozporządzenia wewnętrzne, przepisy bhp i inne.
  3. zakres wychowawczo-opiekuńczy (30 godzin) - student hospituje co najmniej 5 godzin lekcji (prowadzonych zajęć) o charakterze wychowawczo-opiekuńczym, bierze udział w uroczystościach szkolnych lub międzyszkolnych, obserwuje zajęcia odbywające się w świetlicy szkolnej, obserwuje pracę pedagoga szkolnego.
 2. po II roku studiów - w okresie przerwy wakacyjnej - 4 tygodnie - 100 godzin i obejmuje:
  1. zakres metodyczny - student hospituje prowadzone przez nauczycieli lekcje (25 godzin), samodzielnie prowadzi lekcje (5 godzin), szczegółowo omawiaz opiekunem praktyki zarówno lekcje hospitowane, jak i prowadzone samodzielnie (10godzin), przygotowuje 5 konspektów lekcji (20 godzin), bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych (10 godzin), uczestniczy w konkursach, konferencjach rady pedagogicznej (10 godzin), przeznacza 20 godzin na przygotowanie się do zajęć.

W wyjątkowych sytuacjach student może wystąpić z podaniem do Dziekana Wydziału o możliwość zrealizowania w całości (180 godzin) praktyki pedagogicznej po II roku studiów.

Studenci, którzy zamierzają odbyć praktykę pedagogiczną przed okresem wakacyjnym, muszą złożyć w Dziekanacie WNSiZ pisemną prośbę skierowaną do Dziekana Wydziału o wyrażenie zgody na wcześniejszy termin odbywania praktyki zawodowej.

W przypadku wykonywania pracy lub stażu, która jest zgodna z kierunkiem studiów student może złożyć do Dziekana Wydziału podanie z prośbą o zwolnienie z danej praktyki pedagogicznej. Szczegółowe zasady odbywania praktyk pedagogicznych przez studentów WSZiP zawiera aktualny Regulamin odbywania praktyk pedagogicznych na kierunku Pedagogika.

Dokumenty na praktykę:

 1. Porozumienie o organizacji praktyk zawodowych dla studentów WSZiP - do pobrania w Dziekanacie WNSiZ,
 2. Dziennik Praktyki Zawodowej - do zakupienia w Międzyregionalnym Centrum Edukacji (sekretariat studiów podyplomowych), ul. Wrocławska 10c, 58-309 Wałbrzych

UWAGA!!

Student na czas odbywania praktyk pedagogicznych jest zobowiązany do obowiązkowego ubezpieczenia się od ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILEJ i od NASTĘPSTW NIESZCZĘSLIWYCH WYPADKÓW. Wyższa Szkoła Zarządzania Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu oferuje możliwość grupowego ubezpieczenia OC i NWW w PZU na początku każdego roku akademickiego. Student, który nie skorzysta z tej oferty jest zobowiązany do ubezpieczenia się we własnym zakresie

Osoby, które nie okażą dowodu wpłaty lub umowy potwierdzającej zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia od ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ i od NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW nie będą miały możliwości odbycia praktyki pedagogicznej.

Szczegółowych informacji udziela:
Dziekanat Wydział Nauk Społecznych i Zdrowia
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
ul. Wrocławska 10, 58-309 Wałbrzych
mgr Anna Ziędalska - Opiekun administracyjny praktyk zawodowych
tel. (74) 848 56 00 lub 843 61 01
e-mail: praktyka@wwszip.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

podanie - zwolnienie z odywania praktyki Ped. lic.

podanie - zwolnienie z odbywania praktyki Ped. mgr

facebook