WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Potwierdzanie efektów uczenia się

Potwierdzanie nabywanych kompetencji (efektów uczenia się) stanowi jeden  z głównych elementów systemu kwalifikacji.

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198) wprowadziła możliwości potwierdzania przez uczelnie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów.  

Potwierdzanie efektów uczenia się polega na przeprowadzeniu przez uczelnię formalnego procesu weryfikacji posiadanych przez daną osobę efektów uczenia się, mającego na celu przyjęcie jej na studia. Weryfikacji podlegają efekty uczenia się, czyli zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych przez daną osobę poza systemem studiów, uzyskanych np. przez wykonywanie pracy, uczestnictwo w kursach i szkoleniach, samodoskonalenie, itp.

Weryfikacja efektów uczenia się dokonywana jest w odniesieniu do efektów kształcenia określonych w programie kształcenia dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia. Uczelnia sprawdza faktyczne umiejętności, kompetencje i wiedzę.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2015 Kanclerza WWSZiP z dnia 18.09.2015r. w sprawie wysokości opłaty za potwierdzanie efektów uczenia się w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości, wysokość opłaty za potwierdzanie efektów uczenia się wynosi – 800,00zł.

Opłatę za potwierdzenie efektów uczenia się należy uregulować w przeciągu 2 dni od dnia złożenia wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się na rachunek Uczelni:

PKO BP SA o/Wałbrzych, nr 70 1020 5095 0000 5402 0010 7532

lub

w Kasie Uczelni, ul. Wrocławska 10, 58-309 Wałbrzych (wtorek-sobota: 8.00-16.00)

Szczegółowe informacje udziela Dziekanat Wydziału Zarządzania i Administracji, ul. 1-go Maja 131, 58-305 Wałbrzych, tel. 74 842 31 72.

Załącznik: Regulamin organizacji potwierdzania efektów uczenia się