WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Zarządzanie

OSTATNI SEMESTR
ZA DARMO!!!

 

ZADZWOŃ DO NAS

tel. 74 8477 000

e-mail: rekrutacja@wwszip.pl

 

 

Forma studiowania:
TRADYCYJNIE - zajęcia odbywają się na terenie Uczelni w Wałbrzychu

 

ZAJĘCIA TYLKO W SOBOTĘ !!!

(dwa razy w miesiącu)

Czesne 420 zł

 


 

Tabela opłat na I roku studiów 

 

12 rat

10 rat

2 raty

1 rata

I

420  

491

2 395

4 671

II

420 

491

2 395

 

III

420 

491

   

IV

420 

491 

   

V

420 

491 

   

VI

420  

491

   

VII

420 

491

   

VIII

420 

491

   

IX

420 

491

   

X

420 

491

   

XI

420 

     

XII

420 

     

 

Tabela opłat na II roku studiów

  12 rat 10 rat 2 raty 1 rata
II rok 5 x 510 1 x 2 500 2 450

 

DLACZEGO ZARZĄDZANIE II STOPNIA?

Każdy z nas podejmuje jakieś decyzje, rozwiązuje problemy. Współczesne zarządzanie, jako nauka społeczna, dotyczy nie tyko zagadnień kierowania ludźmi w przedsiębiorstwach, ale również procesów decyzyjnych i rozwiązywania problemów we wszystkich typach organizacji: w przedsiębiorstwach, urzędach, fundacjach, szkołach, szpitalach, w wojsku, policji itp. Współczesne zarządzanie obejmuje także zagadnienia organizacji czasu pracy, wypoczynku pojedynczego człowieka, pomaga w podejmowaniu przez niego decyzji, w rozwiązywaniu problemów.
 
Jeżeli masz wyższe wykształcenie na poziomie licencjackim, zastanów się i podnieś swoje kwalifikacje. Zwiększy to Twoją atrakcyjność na rynku pracy, powiększy szansę na awans społeczny i finansowy. Magister to jednak ktoś! 

Możesz studiować Zarządzanie II-stopnia bez różnic programowych po dowolnym kierunku studiów!!!

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie jest wykształcenie nowoczesnych specjalistów, którzy otrzymają dobre przygotowanie teoretyczne, wiedzę i umiejętności praktyczne. Absolwent zostanie przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżerów średniego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności.


JAK STUDIUJEMY ZARZĄDZANIE II-GO STOPNIA?

Studia na kierunku Zarządzanie trwają 4 semestry i kończą się nadaniem tytułu magistra.
Liczba zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym odpowiada wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

GWARANCJA STUDIOWANIA
Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nr DSW-2-02-4003-22/07 z dnia 31.07.2007 r.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W ramach prowadzonych studiów na studiach drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie oferujemy następujące specjalności:

 

PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE

Logistyka zajmuje się sprawnym sterowaniem przepływem produktów przez przedsiębiorstwo i między przedsiębiorstwami i jest obecnie jedną z najbardziej prężnie rozwijających się dziedzin życia gospodarczego. W obszarze logistyki mają miejsce procesy (m.in. transportowania, magazynowania), jako powtarzalne sekwencje czynności, które należy systematycznie usprawniać. Coraz częściej jednak pojawia się konieczność podejmowania niestandardowych przedsięwzięć-projektów, których zadaniem jest rozwiązywanie nietypowych, złożonych problemów logistycznych. Specjalność zamyka w sobie zatem trzy istotne dyscypliny wiedzy: zarządzanie procesami, zarządzanie projektami i zarządzanie logistyką.


Wiedza i umiejętności

Absolwent tej specjalności pozyska wiedzę w zakresie m.in. logistyki w firmie, najnowszych koncepcji
i narzędzi zarządzania procesami (łańcuchami, sieciami) i projektami logistycznymi, projektowania (usprawniania) różnych przedsięwzięć i procesów. Studenci zapoznają się również z narzędziami informatycznymi stosowanymi w zarządzaniu logistyką, zarządzaniu procesami i projektami ( w tym e-biznesem). Wiedza przekazywana na zajęciach dydaktycznych oparta została na współczesnym dorobku logistyki oraz dyscyplin pokrewnych. Ważnym źródłem umiejętności, jakie nabywają studenci jest doświadczenie badawcze i praktyczne kadry naukowo-dydaktycznej.

Przedmioty specjalnościowe

 1. Projektowanie przedsięwzięć logistycznych,
 2. Decyzje inwestycyjne w logistyce
 3. Narzędzia zarządzania procesami,
 4. Zintegrowane systemy informacyjne logistyki
 5. Zarządzanie projektami,
 6. Usprawnianie przedsięwzięć i procesów logistycznych

Profil absolwenta

Przekazanie studentom niezbędnej i praktycznej wiedzy z wymienionych dyscyplin gwarantuje, że będą oni przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistów i menedżerów wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, instytucji i jednostek administracji państwowej, zwłaszcza w działach logistyki, działach jakości oraz w różnego typu organizacjach świadczących usługi logistyczne (m.in. w firmach i centrach logistycznych), a także do prowadzenia własnej działalności.

LOGISTYKA W BIZNESIE

W dobie postępujących procesów internacjonalizacji i globalizacji znaczenie logistyki jest kluczowe dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej tak dla niewielkich przedsiębiorstw, jak i dla korporacji transnarodowych. Skuteczność logistyki w biznesie (w tym również międzynarodowym) zależy od właściwych wyborów strategicznych w zakresie stopnia lokalnego dostosowania działań oraz poziomu ich globalnej standaryzacji, w szerokim kontekście internacjonalizacji. Dlatego podstawowym celem specjalności logistyka w biznesie na studiach magisterskich jest przygotowanie studentów do podejmowania strategicznych dla firm decyzji. Przykładowo mogą to być decyzje o lokalizacji działalności (w wymiarze międzynarodowym), o wyborze źródeł zaopatrzenia, o stopniu wykorzystania zasobów wewnętrznych
i zewnętrznych (outsourcing).

Wiedza i umiejętności

Logistyk to zawód, który współcześnie jest jednym z najbardziej poszukiwanych i najlepiej opłacanych stanowisk w Polsce i na świecie. Od menedżera logistyka wymaga się interdyscyplinarnej i wszechstronnej wiedzy. Dlatego na specjalności logistyka w biznesie, w sposób kompleksowy , przygotowuje się studentów do zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu strategicznego zarządzania logistyką, zarządzania globalnymi łańcuchami i sieciami dostaw oraz wykorzystaniem narzędzi informatycznych w procesach logistycznych .


Przedmioty specjalnościowe

 1. Elastyczne systemy logistyczne,
 2. Decyzje inwestycyjne w logistyce
 3. Logistyka w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw,
 4. Zintegrowane systemy informacyjne logistyki
 5. Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw,
 6. Kontakty z kluczowymi klientami

Profil absolwenta

Absolwenci studiów magisterskich na specjalności logistyka w biznesie są predestynowani do pracy na stanowiskach, na których podejmuje się kluczowe dla rozwoju firmy decyzje.
Absolwenci mogą zajmować następujące stanowiska: menedżer logistyki w korporacji międzynarodowej, dyrektor centrum logistycznego, dyrektor ds. zakupów strategicznych, wiceprezes ds. logistyki. Wykształcony menedżer logistyki może także pracować w administracji państwowej (np. jako pełnomocnik prezydenta miasta ds. logistyki miejskiej) lub prowadzić własną działalność gospodarczą.
 

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE

Specjalność ta przygotowuje absolwentów do realizacji zadań z zakresu sprawnego funkcjonowania
w obszarach logistyki w przedsiębiorstwie i w sferze usług. Logistyka zajmuje się organizacją sprawnego
i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiednich informacji od miejsca ich pozyskania do finalnego konsumenta. Jest współcześnie jedną
z najbardziej prężnie rozwijających się dziedzin życia gospodarczego. Zadaniem logistyków jest zapewnienie takich warunków aby można było wytwarzać innowacyjne produkty oraz udzielać oczekiwanych usług,
z optymalnym wyborem dostawców, wykorzystaniem transportu, magazynowania, gospodarowania zapasami, manipulacji materiałami, ponosząc przy tym możliwie najmniejsze koszty. Logistyka znajduje zastosowanie we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, w zarządzaniu miastem, służbie zdrowia oraz przy realizacji dużych projektów.


Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Zarządzanie logistyką,
 • Zarządzanie procesami logistycznym,
 • Logistyka produkcji i zaopatrzenia,
 • Nowoczesna gospodarka magazynowa,
 • Organizacja systemów logistycznych,
 • Strategie logistyczne,
 • Zarządzanie finansami w systemach logistycznych,
 • Zintegrowane systemy informacyjne logistyki,
 • Projektowanie systemów logistycznych,
 • Logistyka w sferze usług,

Absolwenci tej specjalności uzyskują praktyczne umiejętności z zakresu:

 • zarządzania logistycznego łańcuchem dostraw,
 • optymalizacji wyboru dostawców,
 • logistyki zaopatrzenia i informatycznego wsparcia planowania potrzeb materiałowych,
 • racjonalnego gospodarowania zapasami z ograniczniem kosztów ich utrzymywania,
 • zarządzania procesami transportu, magazynowania i dystrybucji,
 • manipulacji materiałami,
 • wybranych zagadnień z obszaru strategii logistycznych,
 • zarządzania logistycznego a zrównoważonego rozwoju,
 • zarządzania logistycznego w gospodarce lokalnej (miejskiej),
 • nowych obszarów zastosowań koncepcji logistycznej (w usługach: turystycznych, ubezpieczeniowych, bankowych, ochronie zdrowia itp.).

Potencjalne stanowiska absolwentów:

 • menedżer logistyk w przedsiębiorstwie,
 • projektant systemów logistycznych,
 • stanowiska logistyczne w handlu oraz w sferze usług (administracja, służba zdrowia, szkolnictwo, inne instytucje publiczne),
 • stanowiska operacyjne, analityczne i menedżerskie w przedsiębiorstwach produkcyjnych i w organizacjach usługowych,
 • pracownik administracji publicznej wyspecjalizowany w kształtowaniu systemów logistycznych (transportowych, gospodarki magazynowej, zaopatrzenia),
 • własna działalność gospodarcza.

wróć do listy specjalności

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

Specjalność umożliwia rozwijanie umiejętności całościowego, strategicznego spojrzenia na organizację. Studenci uzyskują wiedzę dotyczącą sposobów budowania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej, szczególnie w firmach starających się zdobyć pozycję na wysoce konkurencyjnych rynkach, w tym rynkach międzynarodowych. Istotne miejsce w programie zajmują zagadnienia finansowe, marketingowe
i komunikacyjne. Ważną rolę w zdobywaniu wiedzy odgrywają praktyczne zastosowania koncepcji i modeli strategicznych poprzez analizy przypadków, gry strategiczne, gry symulacyjne oraz projekt doradczy. Celem jest przygotowanie kandydatów na stanowiska kierownicze wysokiego szczebla, gdzie wymagane jest rozumienie złożoności strategicznych wyborów firmy.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne:
- Menedżerskie gry decyzyjne,
- Rynki kapitałowe i inżynieria finansowa,
- Metody planowania strategii rozwoju,
- Planowanie i realizowanie zmian wewnątrz organizacji,
- Analiza efektywności firm,
- Strategiczne zarządzanie finansami.

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:
- zaawansowanych metod i technik zarządzania,
- metod planowania strategii rozwoju i działania organizacji,
- prowadzenia negocjacji,
- formułowania innowacyjnych strategii marketingowych i finansowych,
- oceniania pracowników,
- posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi, 
- planowania i realizowania zmian wewnątrz firmy.

Potencjalne stanowiska pracy absolwentów:
- stanowiska kierownicze wysokiego szczebla,
- stanowiska menedżerskie w różnych instytucjach,
- specjalista ds. szkoleń,
- własna działalność gospodarcza.

wróć do listy specjalności

 

ZARZĄDZANIE OPERACYJNE

Specjalność ta umożliwia pozyskanie nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania bez względu na przedmiot i rodzaj działalności biznesowej, jej formę organizacyjno-prawną, formę własności i wielkość organizacji. Warunki funkcjonowania współczesnego biznesu wymagają od kadr kierowniczych, takich między innymi umiejętności jak: zarządzanie w warunkach ryzyka
i niepewności, zarządzanie w warunkach internacjonalizacji, zarządzanie
w warunkach różnic kulturowych. Specjalność jest profilowana w dwóch perspektywach, tj.:
a) zewnętrznej czyli zrozumienia roli organizacji w otoczeniu i prowadzenia biznesu w warunkach konkurencji, kryzysów oraz odpowiedzialności publicznej,
b) wewnętrznej, czyli zrozumienia zasad i mechanizmów sprawnej realizacji procesów biznesowych, na tle takich kluczowych czynników sukcesu, jak: przedsiębiorczość, innowacyjność, kapitał ludzki, jakość, stosunki z klientami.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne:
- Metody i techniki zarządzania,
- Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa,
- Zarządzanie zmianami i projektami,
- Menedżerskie gry decyzyjne,
- Podejmowanie i zamykanie działalności gospodarczej,
- Przedsiębiorstwo na rynku globalnym i europejskim.

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:
- technologii zarządzania, w tym wykorzystywania systemów informatycznych,
- zarządzania ryzykiem biznesowym, w tym sytuacjami kryzysowymi,
- kierowania ludźmi zarówno podwładnymi, jak i w sytuacjach biznesowych,
- budowania ustrojów, struktury organizacyjnej i prowadzenia restrukturyzacji,
- kształtowania strategii i biznesplanów.

Potencjalne stanowiska pracy absolwentów:
- menedżer na wyższym i średnim szczeblu zarządzania wybraną dziedziną przedsiębiorstwa,
- zarządzający przedsiębiorstwem małym, średnim i korporacją jako całością (top management),
- doradca – konsultant - ekspert w zakresie zarządzania,
- przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą.

wróć do listy specjalności

 

RACHUNKOWOŚĆ GOSPODARCZA

Specjalność Rachunkowość gospodarcza umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji. Analityczne spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych połączone z teoretyczną, specjalistyczną wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości to podstawowe walory tej specjalności.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne:
- Zarządzanie ryzykiem,
- Zarządzanie płynnością finansową,
- Podatki i system podatkowy,
- Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie,
- Sprawozdawczość finansowa,
- Analiza rynku.

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:
- zarządzania finansami,
- rachunkowości , auditingu i rewizji finansowej,
- doradztwa finansowego i inwestycyjnego,
- doradztwa podatkowego.

Potencjalne stanowiska pracy absolwentów:
- menedżer (dyrektor) finansowy i główny księgowy,
- specjalista (analityk) ds. finansowych,
- doradca podatkowy, finansowy i inwestycyjny,
- specjalista komórek wsparcia strategicznego zarządów,
- własna działalność gospodarcza.

wróć do listy specjalności

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Specjalność ta przygotowuje specjalistów z zakresu gospodarowania zasobami ludzkimi, przy czym pamiętać należy, iż. ludzie są najcenniejszym kapitałem każdej organizacji – decydują o sukcesie firmy na rynku
i realizacji celów każdej działalności. Ich prawidłowy dobór, ocena, wynagradzanie, motywowanie, szkolenie czy rozwiązywanie konfliktów wymagają wiedzy i umiejętności. Absolwenci, posiadający tę wiedzę
i umiejętności mogą znaleźć zatrudnienie w każdej organizacji, podjąć działalność doradczą lub rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne: 
- Zachowanie człowieka w organizacji,
- Ekonomika pracy,
- Elementy prawa pracy,
- Strategiczne zarządzanie personelem,
- Decyzje menedżerskie
- Ryzyko zasobów ludzkich.


Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:
- sporządzania opisu stanowisk pracy i charakterystyki wymagań kwalifikacyjnych,
- rozwiązywania konfliktów,
- prowadzenia negocjacji,
- rekrutacji i selekcji pracowników,
- oceniania pracowników,
- zarządzania systemem wynagrodzeń i motywacji,
- zarządzania systemem szkoleń i doskonalenia pracowników.

Potencjalne stanowiska pracy absolwentów:
- menedżer (dyrektor) personalny (specjalista ds. personalnych),
- specjalista ds. wynagrodzeń,
- specjalista ds. szkoleń,
- doradca personalny,
- własna działalność gospodarcza.

wróć do listy specjalności

 

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Specjalność ta, uwzględniająca procesy zachodzące we współczesnej gospodarce, umożliwia uzyskanie profesjonalnych umiejętności w zakresie zastosowań innowacyjnych form zarządzania organizacjami, do których niewątpliwie należą: system zarządzania jakością i zintegrowane systemy zarządzania oraz kompleksowe zarządzanie jakością - TQM. Absolwenci powyższej specjalności będą mogli znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach organizacji na stanowiskach odpowiedzialnych za problematykę jakości
i niezawodności w danej jednostce organizacyjnej.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne:
- Systemy zarządzania jakością,
- Japońskie koncepcje zarządzania,
- Zarządzanie marką,
- Zarządzanie jakością środowiska,
- TQM /6 SIGMA
- Ryzyko zasobów ludzkich.

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:
- znajomości międzynarodowych i europejskich wymagań w dziedzinie jakości produktów i procesów,
- projektowania znormalizowanych systemów zarządzania,
- wdrażania i doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania,
- prowadzenia negocjacji,
- rekrutacji i selekcji pracowników,
- oceniania pracowników,
- zarządzania systemem wynagrodzeń i motywacji,
- zarządzania systemem szkoleń i doskonalenia pracowników.

Potencjalne stanowiska pracy absolwentów:
- menedżer jakości,
- auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością (w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, administracji publicznej, instytucjach finansowych, służbie zdrowia i szkolnictwie),
- specjalista ds. szkoleń,
- doradca personalny,
- własna działalność gospodarcza.

wróć do listy specjalności

 

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI

Specjalność ta przygotowuje kadry kompetentnych i nowoczesnych specjalistów administracji, organizacji
i zarządzania publicznego różnego szczebli. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do rozwiązywania problemów oraz zarządzania jednostkami administracji państwowej i samorządowej
w perspektywie zarówno strategicznej, jak i operacyjnej, z naciskiem na legalność i efektywność. Student tej specjalności uzyska wiedzę z zakresu strategii rozwoju regionalnego, efektywnego rozwiązywania problemów administracji publicznej, auditingu i controllingu administracyjnego, marketingu społecznego, finansów sfery publicznej oraz zarządzania projektami publicznymi. Specjalność ta jest ukierunkowana na absolwentów studiów I-go stopnia (licencjackich) kończących kierunek administracja, zarządzanie lub politologia.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne:
- Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej,
- Polityki wspólnotowe Unii Europejskiej,
- Administracja publiczna w krajach Unii Europej/liskiej,
- Techniki negocjacji,
- Ustrój samorządu terytorialnego,
- Prawo pracy i prawo socjalne.

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:
- zaawansowanych metod i techniki zarządzania,
- stosowania w praktyce prawa Unii Europejskiej,
- rozwiązywania konfliktów,
- prowadzenia negocjacji,
- rozwiązywania problemów związanych z działalnością instytucji sektora publicznego,
- oceniania pracowników,
- wykorzystywania i wspierania realizacji polityk wspólnotowych.

Potencjalne stanowiska pracy absolwentów:
- stanowiska kierownicze w organach administracji rządowej oraz samorządowej wszystkich szczebli,
- stanowiska kierownicze {lub samodzielne} w jednostkach systemu finansowania i organizacji ochrony zdrowia,
- stanowiska samodzielne {lub kierownicze } w administracji sądowej lub prokuraturze,
- stanowiska samodzielne {lub kierownicze } w firmach nadzorczych i kontrolnych (w funduszach emerytalnych, kasach chorych, zakładach opieki zdrowotnej, zakładach ubezpieczeń społecznych, funduszach powierniczych, kasach rolniczego ubezpieczenia społecznego, firmach ubezpieczeniowych).

wróć do listy specjalności

 

ORGANIZACJA I ZARŻDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Specjalność ta przeznaczona jest przede wszystkim dla osób pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) w organach administracji lub instytucjach samorządowych oraz realizować regionalne i lokalne strategie oraz plany rozwoju. Celem tej specjalności jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy w zakresie administracji bądź zarządzania zdobytej na studiach I-go stopnia, co powoduje, iż specjalność ta adresowana jest w pierwszej kolejności do absolwentów - licencjatów takich kierunków studiów jak Administracja oraz Zarządzanie. Absolwent specjalności łączy teoretyczną oraz praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania w sferze gospodarczej z wiedzą z zakresu procedur oraz przepisów prawnych obowiązujących w administracji publicznej.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne:
- Europejskie standardy usług publicznych,
- Systemy zarządzania jakością,
- E-administracja,
- Zarządzanie w administracji publicznej,
- Decyzje menedżerskie,
- Kontrola administracji.

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:
- procedur oraz przepisów prawnych obowiązujących w administracji publicznej,
- zarządzania w sferze administracji publicznej,
- identyfikowania czynników i mechanizmów rozwoju regionalnego,
- wykorzystywania instrumentów pobudzających i wspierających rozwój regionu i/lub społeczności lokalnych,
- oceniania pracowników,
- wykorzystywania i wspierania realizacji polityk wspólnotowych.

Potencjalne stanowiska pracy absolwentów:
- funkcje kierownicze w administracji szczebla lokalnego,
- samodzielne stanowiska pracy w administracji szczebla lokalnego,
- funkcje kierownicze w jednostkach podległych samorządowi lokalnemu,
- funkcje kierownicze (lub stanowiska samodzielne) w ogólnie pojętej administracji publicznej.

wróć do listy specjalności

 

ZARZĄDZANIE W SEKTORZE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Specjalność ta przygotowuje specjalistów z zakresu bezpieczeństwa (narodowego, publicznego
i technicznego) oraz ochrony (osób, mienia, przestrzeni). Głównym celem kształcenia na ww. specjalności jest przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy w instytucjach, służbach, formacjach oraz firmach odpowiedzialnych za wewnętrzne i międzynarodowe bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo i ochronę osób, mienia, obiektów i przestrzeni. Absolwent zdobywa wiedzę dotyczącą szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz uzyskuje umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Posiada umiejętność analizowania
i stosowania zasad oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali lokalnej, regionalnej, narodowej, europejskiej.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne:
- Teorie, polityka i strategia bezpieczeństwa,
- Bezpieczeństwo społeczne i społeczności lokalnych,
- Zarządzanie i logistyka w sytuacjach kryzysowych,
- System bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
- Zarządzanie kryzysowe,
- Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej.

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:
-organizowania i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa publicznego na szczeblu międzynarodowym, europejskim, krajowym oraz regionalnym,
- rozwiązywania konfliktów,
- rozwiązywania problemów zarządzania bezpieczeństwem,
- rekrutacji i selekcji pracowników,
- kierowania zespołami reagowania na niebezpieczeństwa.

Potencjalne stanowiska pracy absolwentów:
- kierownicze (lub samodzielne) stanowiska pracy w międzynarodowych jednostkach i instytucjach tworzących zintegrowany system bezpieczeństwa publicznego,
- kierownicze (lub samodzielne) stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych państwa zajmujących się utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa państwa,
- kierownicze (lub samodzielne) stanowiska pracy w firmach działających w sektorze bezpieczeństwa,
- kierownicze (lub samodzielne) stanowiska pracy w służbach likwidujących zagrożenia powodowane katastrofami naturalnymi, awariami technicznymi oraz działaniami terrorystycznymi,
- służby oraz instytucje odpowiedzialne za ratownictwo i ochronę (ludności, mienia).

wróć do listy specjalności

 

ZARZĄDZANIE W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Specjalność ta adresowana jest przede wszystkim do osób już zatrudnionych albo planujących w przyszłości zatrudnienie w tzw. sferze obsługi administracyjnej organów wymiaru sprawiedliwości oraz prokuratur. Podjęcie studiów na tej specjalności pozwoli na zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania sądów powszechnych, administracyjnych oraz prokuratury oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, tj. w Policji, Straży Granicznej, Wojsku Polskim.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne:
- Zarządzanie w administracji publicznej,
- Wymiar sprawiedliwości i spraw wewnętrznych,
- Ekonomia sektora publicznego,
- Europejskie standardy usług publicznych,
- Marketing w organizacjach non-profit,
- E-administracja

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:
- realizowania zadań dotyczących administracyjnej sfery funkcjonowania sądów powszechnych, administracyjnych i prokuratury,
- realizowania zadań dotyczących administracyjnej sfery funkcjonowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- zaawansowanych metod i technik zarządzania,
- metod planowania strategii rozwoju i działania organizacji,
- posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi,
- planowania i realizowania zmian wewnątrz firmy.

Potencjalne stanowiska pracy absolwentów:
- stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Sprawiedliwości,
- stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Spraw  Wewnętrznych i Administracji,
- stanowiska menedżerskie w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych MS lub MSWiA,
- stanowiska urzędnicze w  jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Sprawiedliwości, lub Ministrowi Spraw  Wewnętrznych i Administracji.

wróć do listy specjalności

 

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DECYCJE MENEDŻERSKIE

Specjalność ta przygotowuje specjalistów wykorzystujących wspomagane komputerowo metody ilościowe
w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji. Absolwent nabędzie umiejętności umożliwiające organizowanie pracy działu IT oraz współpracy z innymi działami w firmie. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w każdej organizacji, podjąć działalność doradczą lub prowadzić własną firmę komputerową świadczącą usługi informatyczne i doradcze.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne: 
- Informatyka ekonomiczna,
- Oprogramowanie użytkowe,
- Technologie e-biznesu,
- Teorie rozwoju zawodowego,
- Bezpieczeństwo i ochrona danych,
- Technologie internetowe i projektowanie stron WWW.

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:
- postrzegania, formułowania i modelowania problemów decyzyjnych,
- samodzielnego rozwiązywania problemów, głównie z dziedzin doradztwa w zakresie IT,
- stosowania najnowszych osiągnięć technologii informatycznej do rozwiązywania złożonych problemów stojących przed współczesnym menedżerem,
- formułowania i realizowania strategii informatyzacji firmy lub instytucji,
- wykorzystania nowoczesnych metod i narzędzi wspomagających zarządzanie,
- analizowania zmian na rynku usług informatycznych.

Potencjalne stanowiska pracy absolwentów:
- menedżer (dyrektor) w firmach obsługujących rozwiązania mobilne,
- analityk w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, firmach konsultingowych,
- specjalista ds. zarządzania informatyką w firmie,
- menedżer projektów informatycznych,
- własna działalność gospodarcza.

wróć do listy specjalności

 

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI

Specjalność ta przygotowuje menedżerów (specjalistów) prowadzących regularną rekrutację i profesjonalne szkolenie kadr. Absolwenci tej specjalności będą potrafili nawiązać i opisać główne pojęcia i narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi oraz zdobędą doświadczenie w efektywnej komunikacji w zespole
i umiejętności motywowania i rozwiązywania konfliktów (posiądą częściowo umiejętności negocjacji).

Wybrane przedmioty specjalizacyjne:
- Zachowania organizacyjne,
- Kultura organizacji i ich rozwój,
- Zarządzanie personelem,
- Techniki negocjacji,
- Projektowanie strategii rozwoju personelu,
- Projektowanie strategii rozwoju organizacji.

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:
- strategie rozwoju personelu i organizacji,
- sprawnego rozwiązywania konfliktów pracowniczych,
- skutecznego motywowania podwładnych,
- prawidłowego doboru i selekcji kadr,
- szybkiego podejmowania decyzji.

Potencjalne stanowiska pracy absolwentów:
- menedżer (dyrektor) w działach personalnych przedsiębiorstw i instytucji,
- specjalista w jednostkach gospodarczych zajmujących się zasobami ludzkimi tj. Powiatowe Urzędy Pracy lub biura doradztwa personalnego,
- samodzielne stanowisko w organizacjach prowadzących regularną rekrutację i profesjonalne szkolenie kadr,
- samodzielne stanowisko w zakładach opieki zdrowotnej lub ośrodkach pomocy społecznej,
- własna działalność gospodarcza.

wróć do listy specjalności

 

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI POMOCY SPOŁECZNEJ

Specjalność ta przygotowuje specjalistów do kierowania (pracy) w instytucjach samorządowych i innych instytucjach władzy lokalnej, a także w stowarzyszeniach i fundacjach realizujących zadania polityki społecznej i pracy socjalnej. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w szeroko rozumianych placówkach pomocy społecznej, w organizacjach pozarządowych, jak również w administracji rządowej
i samorządowej, odpowiedzialnej za realizację zadań polityki społecznej w skali lokalnej i regionalnej oraz będą w stanie samodzielnie przeprowadzić i opracować diagnozy problemów społecznych oraz konstruować strategie ich rozwiązywania.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne:
- Zarządzanie w instytucjach społecznych,
- Kultura organizacji i ich rozwój,
- Polityka społeczna z elementami problemów społecznych,
- Techniki negocjacji,
- Konstruowanie i ewaluacja programów profilaktycznych,
- Prawo pracy i prawo socjalne.

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:
- efektywnego organizowania różnych form pomocy socjalnej oraz zarządzania nimi,
- doskonalenia istniejących i inspirowanie nowych form szeroko rozumianej pomocy społecznej,
- współpracy z innymi instytucjami i organizacjami realizującymi działania w sferze socjalnej,
- rekrutacji i selekcji pracowników,
- metodyki działań socjalnych, w tym między innymi projektowania działań, dokonywania analiz,
- działań menedżerskich, a zwłaszcza: przewidywania potrzeb społecznych, pozyskiwania środków, organizowania pracy i kierowania zespołem ludzkim, a także skutecznego negocjowania.

Potencjalne stanowiska pracy absolwentów:
- menedżer (dyrektor) w szeroko rozumianych placówkach pomocy społecznej,
- specjalista w organizacjach pozarządowych, jak również w administracji rządowej i samorządowej, odpowiedzialnej za realizację zadań polityki społecznej w skali lokalnej i regionalnej,
- samodzielne stanowisko w wydziałach zdrowia administracji samorządowej,
- samodzielne stanowisko w zakładach opieki zdrowotnej lub ośrodkach pomocy społecznej,
- własna działalność gospodarcza.

wróć do listy specjalności

 

REKREACJA I TURYSTYKA ZDROWOTNA

Turystyka to największy i najbardziej perspektywiczny sektor światowej gospodarki. Interdyscyplinarność oraz globalny charakter turystyki powoduje, że szczegółowa wiedza z zakresu mechanizmów funkcjonowania tej dziedziny gospodarowania musi przenikać się z kompetencjami i umiejętnościami z zakresu stosunków międzynarodowych, zarządzania strategicznego, marketingu, finansów i rachunkowości. Tak wysokie kompetencje są wymagane zarówno w obszarach kształtowania podstaw międzynarodowej wymiany turystycznej oraz polityki turystycznej na szczeblu międzynarodowym, krajowym i regionalnym, a także stymulowania rozwoju inwestycji turystycznych w samorządach terytorialnych, jak i zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi lub prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w zakresie obsługi ruchu turystycznego.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne:
- produkt turystyczny regionu,
- programowanie i ocena inwestycji w turystyce,
- zachowania nabywcze na rynku turystycznym,
- polityka turystyczna,
- ekonomika przedsiębiorstw turystycznych,
- obsługa ruchu turystycznego.

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:
- mechanizmów oddziaływania instrumentów polityki turystycznej na rozwój gospodarki turystycznej,
- zasad tworzenia produktu turystycznego w regionie,
- wykorzystywania metod i narzędzi zarządzania operacyjnego i strategicznego w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego.

Potencjalne stanowiska pracy absolwentów:
- w organach administracji rządowej i samorządowej,
- na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne,
- w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach i instytucjach upowszechniania turystyki (krajowych
i międzynarodowych),
- w ramach własnej działalności gospodarczej w sferze turystyki.

wróć do listy specjalności

 

EUROPEJSKIE SYSTEMY GOSPODARCZE

Większość działań podejmowanych dzisiaj w biznesie, polityce, administracji, mediach, edukacji czy kulturze wymaga uwzględnienia kontekstu międzynarodowego, a w sytuacji Polski w szczególności kontekstu europejskiego. Studia na tej specjalności dają wiedzę o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i jej instytucji, państw do niej należących oraz przedsiębiorstw działających na wspólnym rynku UE. Zapoznają też studentów ze współczesnym środowiskiem międzynarodowym, koncentrując się zwłaszcza na wiedzy
i umiejętnościach niezbędnych na europejskim rynku pracy. Szczególny nacisk w programie studiów na tej specjalności został położony na umiejętności przygotowania do pracy w firmach, szeroko rozumianym konsultingu oraz administracji.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne:
- Polityka gospodarcza krajów i Wspólnot Europejskich,
- Przedsiębiorstwo na Wspólnym Rynku,
- Systemy podatkowe i ich harmonizacja w UE,
- Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
- Zarządzanie sferą publiczną w UE,
- Polityka regionalna i fundusze pomocowe UE.

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:
- zasad prowadzenia przedsiębiorstwa na rynku unijnym,
- zasad i sposobów pozyskiwania i korzystania ze środków UE,
- mechanizmów funkcjonowania UE,
- zarządzania sferą publiczną w UE.

Potencjalne stanowiska pracy absolwentów:
- pracownicy instytucji UE i organizacji międzynarodowych,
- specjaliści administracji krajowej i samorządowej w zakresie integracji europejskiej i współpracy
z instytucjami UE,
- przedsiębiorcy i pracownicy firm skutecznie konkurujących na Jednolitym Rynku Europejskim,
- konsultanci, specjaliści i szkoleniowcy w zakresie integracji europejskiej oraz pozyskiwania środków pomocowych UE.

wróć do listy specjalności

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W USŁUGACH EDUKACYJNYCH

Specjalność Przedsiębiorczość w usługach edukacyjnych jest skierowana do osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą zawodową z szeroko pojętą edukacją. Zajęcia prowadzone w ramach specjalności pozwolą na zapoznanie się ze specyfiką tej gałęzi gospodarki, a ich celem będzie przygotowanie do zarządzania różnego rodzaju placówkami edukacyjnymi oraz planowania i organizowania różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych we wszystkich sektorach gospodarki, skierowanych zarówno do dzieci
i młodzieży, jak i dorosłych. Jest to szczególnie istotne w kontekście idei ustawicznego uczenia się oraz konieczności co najmniej kilkukrotnej zmiany pracy lub zawodu w ciągu całego życia zawodowego pracowników.

Wybrane przedmioty (do wyboru):
- Elementy psychologii,
- Zarządzania projektami i przedsięwzięciami edukacyjnymi,
- Planowanie i projektowanie działań w obszarze edukacji,
- Zarządzanie procesami edukacyjnymi, 
- Planowania nowoczesnych form kształcenia (tzw. e-edukacja),
- Podstawy prawne działań edukacyjnych,
- Kształtowanie wizerunku społecznego i promowanie usług edukacyjnych.


Potencjalne miejsca pracy absolwentów:
- Stanowiska kierownicze w prywatnych i publicznych instytucjach edukacyjnych,
- Samodzielne stanowiska pracy w firmach szkoleniowych i organizacjach prowadzących działalność edukacyjną,
- Samodzielne stanowiska pracy w działach kadr i szkoleń,
- Samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej o profilu edukacyjnym.

wróć do listy specjalności

 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI

Proponowana specjalność daje wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania, zapobiegania
i rozwiązywania problemów społecznych, przygotowujący do pracy w instytucjach administracji rządowej
i samorządowej, w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych
Studenci tej specjalności będą zdobywać wiedzę ogólna oraz rozwijać umiejętności i kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, empatii, asertywności, rozumienia problemów ludzi znajdujących się
w trudnych sytuacjach życiowych czy w sytuacjach kryzysowych.

Potencjalne miejsca pracy absolwentów:
- Pracownik /menedżer w instytucjach społecznych sektora publicznego (zakładach opieki zdrowotnej, szkołach, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy itd.),
- Pracownik / menedżer w prywatnych firmach działających w sferze usług społecznych  (szpitalach, sanatoriach, szkołach, funduszach emerytalnych itd.),
- Pracownik / menedżer w każdym przedsiębiorstwie, w zakresie relacji międzyludzkich i społecznej odpowiedzialności firm,
- Pracownik organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń itd.

Wybrane przedmioty (do wyboru):
- Polityka rynku pracy,
- Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów,
- Prawo pracy, Służby społeczne i praca socjalna,
- Polityka społeczna wobec rodziny,
- Polityka społeczna w Unii Europejskiej,
- Opieka zdrowotna,
- System edukacyjny,
- Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej Zabezpieczenie emerytalne,
- Aktywizacja osób niepełnosprawnych,
- Patologie społeczne
 

wróć do listy specjalności