• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Kredyty studenckie

GODZINY PRACY KWESTURY:
wtorek-sobota: 8.00-16.00

tel. 74 666 04 77
e-mail: stypnedia@wwszip.pl

 

W dniu 15 sierpnia 2016 roku wchodzi w życie rozporządzenie MNiSW z dnia 5 lipca 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz.U. poz. 1013). Najważniejsze zmiany przewidziane w tym rozporządzeniu obejmują w szczególności:
- nowy termin składania wniosków o przyznanie kredytu- możliwość składania wniosków przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia,
- ustalenie maksymalnej wysokości dochodu na osobę w rodzinie uprawniającej do otrzymania kredytu na dany rok akademicki przed rozpoczęciem terminu składania wniosków,
- rozszerzenie zakresu wysokości miesięcznych rat kredytu o raty 400 i 1000zł.

W związku z wcześniejszym niż w latach ubiegłych rozpoczęciem akcji kredytowej przez banki (od 15 sierpnia 2016 roku) studenci i doktoranci będą mogli występować do uczelni o wydanie zaświadczeń o odbywaniu studiów (stanowiących załącznik do rozporządzenia), zaś osoby, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji, o wydanie dokumentów potwierdzających przyjęcie na studia lub udział w rekrutacji.

Aktualne informacje na temat systemu pożyczek i kredytów studenckich, znajdują się na stronie internetowej http://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie
 

facebook